V záujme bezpečnosti všetkých osôb nachádzajúcich sa v priestoroch detského interiérového ihriska Motýlik, prosíme rodičov, resp. sprievodné osoby, aby rešpektovali prevádzkový poriadok a pravidlá hernej zóny. Prosíme deti, aby sa správali ohľaduplne voči ostatným deťom.

Ďakujeme.

Prevádzkový poriadok:logo_final-1-page-004

 1. Vstup do detského interiérového ihriska Motýlik majú povolené deti len v sprievode dospelej dohliadajúcej osoby staršej ako 18 rokov.
 2. Za deti v celom priestore je zodpovedná výhradne osoba, ktorá ich sprevádza. Za prípadný úraz a materiálne škody, ktoré budú spôsobené nezodpovedným a nebezpečným správaním, zodpovedá výhradne sprevádzajúca osoba.
 3. Vedenie a personál nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek úrazy a nehody detí a návštevníkov, ktoré nastali v priestoroch detského interiérového ihriska Motýlik.
 4. Návštevníci sú povinní informovať personál o úrazoch, nehodách a škodách na majetku, ktoré v priestoroch nastali.
 5. V prípade akéhokoľvek poškodenia majetku je doprovod povinný uhradiť škodu na mieste a v jej plnom rozsahu.
 6. Do priestorov detského interiérového ihriska Motýlik je vstup povolený výhradne bez topánok – len v ponožkách alebo papučiach, nie naboso! Topánky si je povinný každý návštevník odložiť na miesto nato určené pri vstupe.
 7. V priestoroch kaviarne je dovolené konzumovať len nápoje a pochutiny zakúpené v detského interiérového ihriska Motýlik s výnimkou stravy pre dojčatá a pre osoby so špeciálnymi dietetickými požiadavkami a alergiami.
 8. Celý priestor kaviarne je nefajčiarsky a platí zákaz vstupu zvierat.
 9. Vedenie nenesie žiadnu zodpovednosť za straty, krádeže, alebo škodu na majetku návštevníkov počas pobytu v detského interiérového ihriska Motýlik.
 10. Vedenie si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny týkajúce sa otváracej doby a cenníka a to bez predchádzajúceho upozornenia.
 11. Na ihrisko môžu vstupovať len osoby, ktoré nemajú žiadne infekčné ochorenie, známky prechladnutia, alebo deti s nevoľnosťou. Personál si vyhradzuje právo zjavne choré dieťa/osobu nepustiť do priestorov detského interiérového ihriska Motýlik.
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamedziť vstup osobám, ktoré vzbudzujú oprávnené pochybnosti o konaní a správaní sa v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom – napr. osoby pod vplyvom alkoholu, nedostatočnou hygienou, nadmernou hlučnosťou, agresívnym správaním…Posúdenie skutočností je v kompetencii personálu.
 13. Fotografovanie na profesionálne účely je dovolené len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa detského interiérového ihriska Motýlik.
 14. Ak sa dosiahne kapacita ihriska 53 detí, personál zamedzí vstup do zóny ihriska a v takomto prípade je nutné počítať s čakacou dobou. Nároky voči prevádzkovateľovi vyplývajúce z tohto obmedzenia sú vylúčené.

Herná zóna:

 1. Herná konštrukcia je zostavená z atrakcií, ktoré sú certifikované v súlade so Slovenskými predpismi a predpismi Európskej únie.
 2. Za bezpečnosť hernej konštrukcie ručí výrobca a dodávateľ svojimi certifikátmi, atrakcia je pravidelne kontrolovaná a revidovaná.
 3. Vstup do hernej zóny je povolený len v ponožkách – nie v papučkách, ani naboso!
 4. Rodičia môžu vstupovať do hernej konštrukcie, vtedy pre nich platia rovnaké pravidlá ako pre deti.
 5. Deti s v nevhodným a agresívnym správaním budú z ihriska vylúčené bez nároku na vrátenie vstupného. Posúdenie nevhodného správania je v kompetencii personálu.
 6. Konzumácia akéhokoľvek jedla, nápojov, sladkostí a žuvačiek je v herných častiach prísne zakázaná.
 7. Je prísne zakázané šplhať sa po ochranných sieťach z vonkajšej strany a liezť po šmýkačkách v protismere.
 8. Z hľadiska bezpečnosti nie je dovolené vo všetkých priestoroch herne používať vlastné hračky.
 9. Deti, ktoré sa hrajú na atrakciách, nesmú mať pri sebe alebo na sebe žiadne predmety ani oblečenie (napr. šály, šatky, šperky, perá alebo iné ostré predmety), ktoré by im mohli počas hry spôsobiť úraz.